28. februar 2018

RESSOURCEFORLØB

Alle tilbud til borgere i eller på vej til ressourceforløb har fokus på, så effektivt som muligt, at understøtte borgerens vej mod arbejde eller uddannelse. Det gælder uanset om opgaven handler om at yde bidrag til rehabiliteringsplanen forberedende del, eller om det handler om at implementere rehabiliteringsplanens indsatsdel.

Alle borgere tilknyttes fra start en konsulent, som gennem individuelle samtaler og opfølgningsmøder med samarbejdspartnere sikrer den beskæftigelsesrettede udvikling. I disse forløb prioriteres også et tæt samarbejde med borgerens koordinerende sagsbehandler.

Når forløbet afsluttes, udfærdiger konsulenten en grundig og omfattende rapport, jobcentret kan anvende direkte i det videre arbejde med borgeren. I rapporten beskrives og dokumenteres status på de udviklingsmål, der er opstillet for borgeren, de aktiviteter, som borgeren har gennemført eller forsøgt gennemført. Der konkluderes på forløbets resultater, herunder skånehensyn og arbejdsintensitet samt borgerens generelle udvikling hen i mod beskæftigelse. Borgerens bemærkninger og eventuelle kommentarer inddrages altid i rapporteringen.

da_DKDanish